یک کلکسیونر آمریکایی ساعت های شوروی با فرصتی برای کمک به اوکراینیک کلکسیونر آمریکایی به دلیل تکنولوژی و زیبایی‌شناسی ساعت‌های تولید شده در اتحاد جماهیر شوروی و اکنون فرصتی برای کمک به اوکراین، جذب ساعت‌های تولید شده در اتحاد جماهیر شوروی شده است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/07/fashion/watches-soviet-era-collection.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein