یک ساعت درام بیشتر به یک «همه آرام در جبهه غربی» جدید می بخشدکارگردان نسخه جدید «همه آرام در جبهه غربی» گفت که ساعت آلپینا را برای افزایش درام فیلم اضافه کرده است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/20/fashion/watches-all-quiet-on-the-western-front-movie.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein