یک دنباله دار فروزان و جواهرات دوباره وارد مدار شانل می شوداولین – و تنها – مجموعه جواهرات کوکو شانل جدیدترین جواهرات این خانه را نشان می دهد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/11/t-magazine/chanel-comet-ring.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein