یک دختر دانش آموز 11 ساله ژنو در حال ساختن نام خود در ساعتیک دختر دانش آموز در ژنو سال گذشته را با نظرات آنلاین خود در مورد ساعت ها به جذابیت صنعت گذرانده است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/07/fashion/watches-amandine-geneva.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein