یک برادر تجاری چگونه باید لباس بپوشد؟خرید و فروش هودی در دفتر خانه برای شلوارهای سخت، ما یک عکس فوری از برادران مالی در زیستگاه بومی خود می گیریم.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/13/style/how-should-a-business-bro-dress.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein