گوهرها را شفا می گویند. این برند جواهرات آن را باور می کند.بنیانگذاران Healers Fine Jewelry for men می گویند این رویکرد “کمی مدرن تر” است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/21/fashion/healers-fine-jewelry-mens-paris.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein