کیسه های چای که برای نسل ها ماندگار هستند“مردم چای 100 ساله را برای تعمیر آنها برمی گردانند تا بتوانند به استفاده از آنها ادامه دهند.” و کایکادو کار را انجام می دهد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/27/fashion/craftsmanship-kaikado-tea-caddies-kyoto-japan.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein