کراوات، از شیک تا سنتیتکنیک نساجی در این فصل دوباره مورد توجه افراد مشهور قرار گرفته است، اما همیشه بخشی از صحنه هنر در مکان هایی مانند نیجریه و ژاپن بوده است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/27/fashion/craftsmanship-tiedye-adire-lagos-shibori-japan.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein