کارتیه خانه خود را در پاریس بازگشایی می کندساختمان Rue de la Paix در دو سال گذشته تحت بازسازی قرار گرفته است. هفته آینده به شکل جدید و بازطراحی شده ظاهر خواهد شد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/20/fashion/cartier-flagship-paris-redesign.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein