چگونه گل و لای به همه جا رسید؟از استیج ها گرفته تا باند فرودگاه ها، خاک به یک استعاره تبدیل شده است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/21/t-magazine/mud-dirt-theater-fashion.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein