چگونه در یک «فیلم مد بد» شخصیتی نباشیملورا براون شغل خود را به عنوان سردبیر مجله در سال 2022 از دست داد. این اشکالی ندارد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/24/style/how-not-to-be-a-character-in-a-bad-fashion-movie.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein