چهره های (دیده بان) قطربا نزدیک شدن به جام جهانی، شش نفر از ساکنان ساعت های خود را توصیف می کنند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/08/fashion/qatar-watches-world-cup.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein