چرا مد این مفهوم ضد سرمایه داری رادیکال را دوست دارد؟“رشد زدایی” کلمه اصلی گفتگوهای مد پایدار در سال 2022 بوده است. اما آیا زمانی که صنعت مد در حال بزرگتر شدن است، این یک هدف واقع بینانه است؟


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/17/fashion/degrowth.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein