پرتره میشل اوباما در کاخ سفید: سلاح ها و زنچه زمانی یک لباس فقط یک لباس نیست؟ وقتی بخشی از نقاشی است که برای آیندگان طراحی شده است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/08/style/michelle-obama-white-house-portrait.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein