پاییز امسال، لباس های بیرونی خزدار، کرکی و وحشی خواهند بودبا مجموعه ای از بافت ها، این سبک ها روح ماجراجویی را به ارمغان می آورند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/08/09/t-magazine/furry-fluffy-fall-fashion.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein