ویترین صنایع دستی برای ارائه کمک به لیست هدیه شماهومو فابر قصد دارد در شمارش معکوس روزانه برای کریسمس، صنعتگران و محصولات آنها را در رسانه های اجتماعی برجسته کند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/18/fashion/craftsmanship-homo-faber-holiday-gifts.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein