وزن من مدام در حال تغییر است. چه لباسی بخرم؟یک خواننده آگاه به محیط زیست به دنبال لباسی است که نوسانات اندازه را در خود جای دهد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/05/style/fluctuating-weight-sustainable-fashion.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein