(هنوز) چیزی درباره فیبی وجود داردفروش در پاریس طرفداران «سلین قدیم» را جلب کرد، حتی زمانی که رهبر آنها، فیبی فیلو، هفته مد دیگری را برگزار کرد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/06/style/phoebe-philo-celine.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein