هنر لباس ترک تحصیللباسی که برای بردن فرزندانمان به مدرسه می پوشیم شاید مهم نباشد، اما نشاط آور است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/15/style/the-school-drop-off-outfit.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein