نگاه های برتر از شام بنیاد کرینگنگاه‌های برتر از شام بنیاد کرینگ، مزایای سرمایه خلاق و شب کمدی با شورای دفاع از منابع طبیعی.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/25/style/kering-foundation-dinner-looks.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein