مورد عجیب دامن گرافیتی الکساندر مک کوئینوقتی برندها و هنر با هم برخورد می کنند چه اتفاقی می افتد؟ یا داستان الکساندر مک کوئین و آدام پندلتون.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/26/style/adam-pendleton-alexander-mcqueen-copying.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein