من شلوار جین تنگم را رها کردم. چه تاپ با شلوار گشاد بپوشم؟یک خواننده تعجب می کند که چگونه شلوارهای گشاد را مدل کند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/12/style/top-baggy-pants.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein