مد این فصل شروع به کار کرداین سیلوئت های مد لباس ساختار یافته و دلپذیر، ملزومات لباس ورزشی را فراتر از استادیوم می برد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/27/t-magazine/couture-sportswear-fall-fashion.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein