مجموعه جدید پاندورا: بدون جذابیتدر تلاشی جدید برای ایجاد تنوع، بزرگترین شرکت جواهرسازی جهان از نظر حجم، طرح هایی با الماس های آزمایشگاهی معرفی می کند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/21/fashion/jewelry-pandora-lab-grown-diamonds-copenhagen.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein