مجموعه‌های ساعت‌های خوب با مقدمات شروع می‌شوندکارشناسان می گویند، همه چیز مهم باید قبل از اولین خرید اتفاق بیفتد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/25/fashion/watch-collecting-tips.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein