متی بووان هفته مد میلان را زنده کرددر حالی که آرمانی سوزن را نخ می زند و فراری به سرعت گیر برخورد می کند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/26/style/armani-matty-bovan-milan-fashion-week.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein