لژیون خارجی فرانسوی و پالادیوم یک چکمه طراحی می کنندنتیجه؟ برداشتی تازه از چکمه های رزمی قدیمی.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/08/style/french-foreign-legion-palladium-boot.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein