لویی ویتون 20 سال از ساعت سازی را جشن گرفتاین برند با یک ساعت محدود و یک ویدیو با بازی بردلی کوپر این نقطه عطف را جشن می گیرد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/20/fashion/louis-vuitton-watches-20-years.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein