لباس های کوچک برای شب های بزرگجورجیا توردینی و گیلدا آمبروسیو، بنیانگذاران آتیکو، مرز بین رابطهی، کمپی و شیک را طی می کنند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/14/style/little-dresses-for-big-nights.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein