فضول در آرامشعکاسی جنسی استیون کلاین تقریباً سه دهه است که دنیای مد را مجذوب خود کرده است. اولین تک نگاری او در این ماه منتشر خواهد شد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/03/style/steven-klein-photography-the-voyeur-in-repose.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein