طوفان بسیار فرانسوی در یقه یقه اسکیفقط زنان در سیاست نیستند که بر اساس آنچه می پوشند مورد قضاوت قرار می گیرند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/11/style/emmanuel-macron-turtleneck-energy.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein