طراح داستان های آفریقایی را از طریق پارچه های سنتی کاوش می کندبوبو اوگیسی در سراسر آفریقا سفر می کند و مهارت های صنعتگری را که سال هاست وجود داشته است را احیا می کند تا پایداری و هویت را کشف کند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/17/style/bubu-ogisi-iamsigo.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein