شانون آبلو آماده صحبت استبیوه ویرجیل آبلو در اولین مصاحبه خود از سایه بیرون می آید و مسئولیت را بر عهده می گیرد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/29/style/shannon-abloh-virgil-abloh.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein