سیاه می تواند حتی زیباتر باشدبررسی آثار عکاس مشهور کوام براتویت، وعده اولیه جنبشی را نشان می‌دهد که عمیقاً فرهنگ آمریکایی را تحت تأثیر قرار داده است، اما هنوز محقق نشده است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/23/arts/design/black-is-beautiful-brathwaite-historical-society.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein