سه جواهرساز که طرح ها را با مواد اخلاقی و ارگانیک دوباره تجسم می کنندیکی گفت: «در کسب و کاری که ما در آن هستیم، مهم است که در نحوه ساخت و معیشت مردم تفاوت ایجاد کنیم.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/21/fashion/jewelry-ethical-sustainable.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein