ساعت های قرمزی که بیانیه ای جسورانه دارندسایه‌های گلگون از زرشکی روشن تا بورگوندی عمیق، حس روحی را به ساعت‌های کلاسیک اضافه می‌کنند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/12/02/t-magazine/red-watches.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein