ساعت های دو رنگ که گذشته را پشت سر می گذارنداین ساعت ها تداعی های کلیشه ای دهه 1980 خود را از بین می برند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/30/t-magazine/two-tone-watches.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein