ساعت هایی با حس مکانبرندها با الهام از محیط اطراف خود، طرح هایی ایجاد می کنند که مناظر خاص را جشن می گیرند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/20/fashion/watches-designed-with-a-sense-of-place.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein