ساعت مچی برندها سال خوبی را سپری می کنند. پس چرا همه عصبی هستند؟بازار ثانویه داغ در ماه های اخیر سرد شده است. اما این تنها چیزی نیست که صنعت را نگران می کند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/07/fashion/watches-outlook-2023.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein