ساعت عجیب و غریب هرمس پرواز می کنداین ساعت از یک روسری ابریشمی آرشیوی الهام گرفته شده است که کشتی های هوایی فوق العاده را به تصویر می کشد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/14/t-magazine/hermes-watch-airships.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein