ساعت شما زمان را نگه نمی دارد. حالا چی؟کارشناسان پیشنهاداتی را برای کمک به شکار شما برای تعمیر یا سرویس ارائه می دهند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/25/fashion/watches-how-to-find-good-repairs.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein