ساعتی کودکانه که بیشتر از ساعت را نشان می دهدموسس ساعت بلوک گفت که اولین ساعت آن به کاربران جوان کمک می کند تا گذر زمان را ببینند و درک کنند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/08/fashion/childrens-watches-blok.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein