زیبایی بیش از مغز: مسابقات دانشگاهی در عمق پوست ژاپناین مسابقات منعکس کننده فرهنگی است که اغلب زنان را بر اساس ظاهرشان قضاوت می کند و آنها را در نقش های سفت و سخت و جنسیتی قرار می دهد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/27/world/asia/japan-university-pageants.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein