زن در حال تغییر فرهنگ کفش ورزشی در دادگاهملودی احسانی نادر زنی است که کفش های نایکی را برای ورزشکاران نخبه طراحی می کند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/07/style/female-sneaker-designers-wnba.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein