روزی که ملکه به خانه بلومی رفتجایی بود که شان کامبز در مد شروع کرد، سارا جسیکا پارکر کالوین هایش را خرید و آندره لئون تالی با جیوانشی سوار بر پله برقی شد: خاطراتی از 150 سال در بلومینگدیل.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/08/style/the-day-the-queen-went-to-bloomies.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein