راهنمای خرید بهترین … سویشرت زنانه | زندگی و سبک

Stripe، 59 پوند، arket.com
گوچی، 105 پوند برای اجاره 3 روزه، frontrowuk.com

صورتی CK، 55 پوند، rokit.co.uk


منبع: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/oct/14/shopping-guide-best-women-sweatshirts

گوچی، 105 پوند برای 3 روز، frontrowuk.com

فیروزه، 115 پوند، pangaia.com
نیروی دریایی
«آزاد باش»، 48 پوند، lucyandyak.com رنگ کراوات، 49.95 پوند، goldsmithvintage.com

راه راه بزرگ، 59 پوند، arket.com

جید، 115 پوند، pangaia.com


اجاره

صورتی CK، 55 پوند، rokit.co.uk

«آزاد باش»، 48 پوند، lucyandyak.com

Marant، از £ 24، توسط ایزابل Marant از hurrcollective.com


صرفه جویی

Marant، از 24 پوند توسط ایزابل مارانت از hurrcollective.com

خاکستری “عشق”، 18 پوند برای 4 روز، توسط فرنچ کانکشن از mywardrobehq.com

دریاچه ژنو، 35 پوند، thrifted.com