راهنمای خرید بهترین … دامن های بسته بندی | دامن

چند رنگ

جیر، 22 پوند، thrifted.com

دامن مشکی و راه راه

صورتی با جیب، 30 پوند به مدت چهار روز، توسط رجینا پیو از rotaro.co.uk

جین با چاپ گل، 24 پوند، فراتر از retro.com

خرید کنید

یوزو سبز
جین با چاپ گل
روفل کرم جلو

توید، 34 پوند، onescoopstore.com


منبع: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/aug/12/a-shopping-guide-to-the-best-wrap-skirts

نقطه پولکا، 60 پوند به مدت چهار روز، توسط Jacquemus از mywardrobehq.com

جیر
نقطه پولکا

راه راه مشکی، 69 پوند، arket.com

یوزو سبز، 210 پوند، stingoya.com


اجاره

کرم روفل جلوی وینتاژ، 105 پوند به مدت سه روز، توسط Chanel از frontrow.uk.com


صرفه جویی

چند رنگ، 138 پوند توسط فارم ریو از net-a-porter.com

توید
صورتی با جیب

توسط Calvin Klein

Calvin Klein