راهنمای خرید بهترین دامن های … استیشن | دامن


خرید کنید

قلاب بافی، 35.99 پوند، mango.com

قلاب بافی، 35.99 پوند، mango.com

چک رنگ سبز، 69 پوند، arket.com

چک سبز رنگ، 69 پوند، arket.com

قلم مو آبی، 165 پوند، jigsaw-online.com

قلم مو آبی، 165 پوند، jigsaw-online.com


اجاره

گل، 28 پوند برای اجاره 3 روز، توسط Ganni از byrotation.com

گل، 28 پوند برای سه روز، توسط Ganni از byrotation.com

نئون، 40 پوند برای اجاره 4 روزه، essentielantwerp.com

نئون، 40 پوند برای چهار روز، essentielantwerp.com

چاپ دایره‌ای گرافیکی، ۶۶ پوند برای اجاره ۴ روز، توسط Ports 1961 از mywardrobehq.com

چاپ دایره ای گرافیکی، 66 پوند برای چهار روز، توسط Ports 1961 from mywardrobehq.com


صرفه جویی

جیر صورتی، 25 پوند، glass-onion.com

جیر صورتی، 25 پوند، glass-onion.com

قرمز کوچک، 22 پوند، thrifted.com

قرمز کوچک، 22 پوند، thrifted.com

آبی با پرندگان، 75 پوند، rokit.co.uk

آبی با پرندگان، 75 پوند، rokit.co.uk


منبع: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2023/may/26/a-shopping-guide-to-the-best-statement-skirts

تاریخچه Mar-a-Lago و جدول زمانی باشگاه: جزئیات، عکس ها - WWD

توسط Calvin Klein

Calvin Klein