دو برادر آینده خود را با خودکار می نویسندشرکت قلم بیرمنگام تنها یکی از تعدادی شرکت کوچک در سراسر جهان است که جایگزین هایی برای مارک های میراث فرهنگی ارائه می دهد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/18/fashion/fountain-pens-birmingham-pen-company-pittsburgh.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein