دلم برای فیلم Freaky، Geeky Gucci اثر الساندرو میکله تنگ خواهد شدهر چه در مورد طرح های او فکر کنید، او نحوه لباس پوشیدن مردم را تغییر داد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/30/style/alessandro-michele-gucci.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein